شمارنده پروژه ها

گروه فنآوری اطلاعات میزوکد تاکنون پروژه های موفق بسیاری به انجام رسانیده که خلاصه ای از اطلاعات این پروژه ها را در زیر می بینید

473

تعداد کل پروژه ها

432

پروژه های انجام شده

14

در حال انجام

27

در حال مذاکره